Алієв Ельчин Бахтияр огли

Наукові праці

Книги:

 1. Шевченко І.А. Науково-методичні рекомендації з багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв / За редакцією доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НААН України, І.А. Шевченка – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013 – 156 с.  – ISBN 978-966-2602-41-VIII.
 2. Алієв, Е. Б. Технологія комплексної безвідхідної переробки макухи з  насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива: Науково-методичні рекомендації / Е. Б. Алієв, О. М. Пацула, В. Т. Гриценко ; Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – ISBN 978-617-7353-59-0.
 3. Алієв, Е. Б. (2019). Фізико-математичні моделі процесів прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику: монографія. Запоріжжя: СТАТУС. 196 с. ISBN 978-617-7759-32-3.

Патенти:

 1. Пат. 67798 Україна, МПК (2012) A 01J7/00. Пристрій для контролю технічних параметрів доїльних установок / Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко; заявник і патентовласник Ін–т мех. тв–ва НААН. – № u 2011 08417; заявл. 04.07.2011; опублік. 12.03.2012, Бюл. №5, 2012 р.
 2. Пат. 98515Україна, МПК (2015.01) F24F 5/00. Тритрубний теплоутилізатор / В.М. Яропуд, В.М. Пришляк, О.С. Ковязін, Е.Б. Алієв; заявник і патентовласник Яропуд В.М. – № u201413177; заявл. 08.12.2014; опублік. 27.04.2015, Бюл. №8, 2015 р.
 3. Алієв, Е. Б. (2018). Патент на корисну модель України 136828, МПК B07B 4/02 (2006.01). Адаптивний аеродинамічний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № u201902090. Заявл. 01.03.2019. Опубл. 10.09.2019, бюл. № 17.
 4. Алієв, Е. Б. (2018). Патент на корисну модель України 136829, МПК (2006) B07B 13/18, (2006.01) B07B 4/00. Фотоелектронний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № u201902091. Заявл. 01.03.2019. Опубл. 10.09.2019, бюл. № 17.
 5. Алієв, Е. Б. (2019). Патент України на винахід 120231,  МПК (2006) A01C 1/00, G01B 11/00, G01B 11/02 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01), G06T 7/00. Спосіб автоматичного фенотипування насіння і пристрій для його здійснення. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № a201808708. Заявл. 25.10.2019. Опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.
 6. Алієв, Е. Б. (2019). Патент України на винахід 120235  , МПК (2006) B07B 1/00, B07B 1/40 (2006.01), B07B 1/42 (2006.01), G05B 13/00, G05B 15/00. Адаптивний віброрешітний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № a201811084. Заявл. 25.10.2019. Опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.

Звіти:

 1. Розробити наукові основи створення індустріальних технологій для  ферм високопродуктивних молочних корів із забезпеченням ефективними засо-бами механізації : звіт про НДР (заключн.) : 40.03-024; № ДР 0106U004742 / Інститут механізації тваринництва НААН; кер. А.О. Парієв; вик. : В.В. Сухоруков, О.О. Дробишев, Т.Г. Пічак, Т.М. Коротченко, Е.Б. Алієв, Н.І. Безручко, В.В. Олійник, О.В. Бєлка. – Запоріжжя, 2010. – 233 с. – Інв. № 0211U000694.
 2. Удосконалити технологічні процеси і комплекти обладнання для відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на підприємствах промислового типу : звіт про НДР (заключн.) :  40.03-017; № ДР0106U004741 / Інститут механізації тваринництва НААН; кер. А.О. Парієв; вик. : В.В. Сухоруков, О.О. Дробишев, Т.М. Коротченко, Н.І. Безручко, В.В. Олійник, О.В. Бєлка. – Запоріжжя, 2010. – 137 с. – Інв. № 0211U000695.
 3. Розробити систему багатокритеріального виробничого контролю техніко- технологічних параметрів доїльного обладнання та засобів для його технічного обслуговування: звіт про НДР (заключи, в 3 томах): 33.02.27.13; № ДР 0111U004420 / Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; кер. I.A. Шевченко; вик.: Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко та інш. – Запоріжжя, 2013. – 475 с. – Інв. № 0214U000402.
 4. Удосконалити технологічні процеси і робочі органи типорозмірного ряду змішувачів-кормороздавачів вологих кормосумішей для ферм великої рогатої худоби з різною чисельністю поголів’я: звіт про НДР (заключи.): 33.02.00.08; № ДР 0111U004415 / Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; кер. I.A. Шевченко; вик.: В.М. Павліченко, Л.С. Вороній, С.О. Доруда, Л.Г. Шапаренко, О.В. Бєлка, Е.Б. Алієв та інш. – Запоріжжя, 2013. – 102 с. – Інв. № 0214U000399.
 5. Доопрацювати технологію комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива: звіт про НДР (заключи.): 33.01.00.65.П; № ДР 0114U002376 / Інститут олійних культур НААН; кер. Е.Б. Алієв; вик.: Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев, С.О. Доруда. – Запоріжжя, 2015. – 96 с.
 6. Дослідити біомеханічні закономірності створення енергоощадних технологічних процесів і технічних засобів утримання ВРХ: звіт про НДР (заключн.): 33.02.00.03Ф; № ДР 0111U004413 / Запорізький науко-дослідний центр з механізації тваринництва Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; кер. А.О. Парієв; вик.: А. О. Парієв, О. О. Дробишев, Е. Б. Алієв, О. С. Тісліченко, С. М. Луц, Т. М. Коротченко, І. О. Дробишев, О. В. Бєлка – Запоріжжя, 2015. – 299 с. – Інв. № 0216U002019.
 7. Створити технологічний модуль для перероблення грубої вовни в утеплювач (заключний в 2 томах): звіт про НДР (заключн.): 33.02.00.16П; № ДР 0114U002399 / Запорізький науко-дослідний центр з механізації тваринництва Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; кер. А.О. Парієв; вик.: Є. О. Ренсевич, В. В. Лиходід, Е. Б. Алієв, О. В. Парієва – Запоріжжя, 2015. – 267 с. – Інв. № 0216U002022.

Дисертація і автореферат:

 1. Алієв Ельчин Бахтияр огли. Підвищення ефективності експлуатації вакуумної системи молочно-доїльного обладнання: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / Алієв Ельчин Бахтияр огли. – Запоріжжя, 2012. – 177 с.
 2. Алієв Е.Б. Підвищення ефективності експлуатації вакуумної системи молочно-доїльного обладнання: Автореф. дис. канд. тех. наук / Е.Б. Алієв. – Вінниця, 2012. – 24 с.

 

Статті 2008 р.:

 

 1. Алієв Е.Б Застосування web-технологій у методиці викладання теоретичної фізики / Е.Б. Алієв, В.І. Нечет // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» – Київ-Вінниця, 2008. – Вип. 18. – С.270-275.

Статті 2009 р.:

 1. Алієв Е. Використання програмного пакету PCID для моделювання фізичних процесів сонячних елементів / Е. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. пр. ІМТ УААН – Запоріжжя, 2009. – Вип. 1(3,4). – С.318-322.
 2. Алієв Е. Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію / Е. Алієв // Перспективна техніка і технологія – 2009: матеріали V Міжнародної науково практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 16-18 вересня 2009 – Миколаїв, 2009. – С.12-15.
 3. Алієв Е. Фотоелектричні характеристики кремнієвих сонячних елементів при підвищених температурах / Е. Алієв // Перспективна техніка і технологія – 2009: матеріали V Міжнародної науково практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 16-18 вересня 2009 – Миколаїв, 2009. – С.25-27.

Статті 2010 р.:

 1. Алієв Е. Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію / Е. Алієв, О. Яновський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2010. – Вип. 45. – С. 187-191.
 2. Алієв Е. Іонометричний метод визначення кількості соматичних клітин у молоці / Е. Алієв, В. Савін // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. пр. ІМТ НААН – Запоріжжя, 2010. – Вип. 1(5,6). – С.213-223.
 3. Алієв Е. Дослідження спрацьованості дійної гуми доїльного апарату з урахуванням теорії старіння на основі плоскої задачі // Е. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. пр. ІМТ НААН – Запоріжжя, 2010. – Вип. 1(5,6). – С.233-242.
 4. Алієв Е.Б. Використання іонометричниного методу для  діагностики маститу у корів / Е.Б. Алієв // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, – 2010. – № 12 (15). – С. 37-40.

Статті 2011 р.:

 1. Алієв Е.Б. Теоретичне дослідження впливу технічних параметрів доїльної установки на швидкість молоковіддачі / Е.Б. Алієв // Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2011. – Вип. 108. – С. 92-98.
 2. Алієв Е.Б. Конструкційно-технологічна схема комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання / Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2011. – Вип. 41. – С. 429-432.
 3. Алієв Е.Б. Теоретична оцінка показників надійності вакуумної системи доїльні установки / Е.Б. Алієв, Т.А Похальчук // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки: Луганський національний аграрний університет – Луганск, 2011. – Вип. 29. – С. 57-66.
 4. Алієв Е. Б. Теоретична оцінка показників надійності двотактного пульсатора доїльного апарату / Е.Б. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1(7). – С. 106-113. – ISSN 2075-1591.
 5. Лиходід В.В. Теоретичне обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів віджимної пари валків удосконаленого валкового пристрою УВП-10 / В.В. Лиходід, Е.Б. Алієв, І.А. Шевченко // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1(7). – С. 125-133. – ISSN 2075-1591.
 6. Луц П.М. Результати експериментальних досліджень процесу віджимання пивної дробини двогвинтовим пресом / П.М. Луц, Е.Б. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2(8). – С. 205-213. – ISSN 2075-1591.
 7. Павленко С.І. Оптимізація конструктивно-режимних параметрів ротаційного вакуумного насосу індивідуальної доїльної установки / С.І. Павленко, В.Ю. Дудін, Е.Б. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1(7). – С. 133-144. –ISSN 2075-1591.
 8. Алиев Э. Б. Новый подход к техническому сервису доильных установок / Э.Б.  Алиев // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тема-тич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2011. – № 45. – С. 271-277.
 9. Шевченко І.А. Результати експериментальних досліджень змішувача-аератора компостів / І.А. Шевченко, В.І. Харитонов, Е.Б. Алієв  // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2011. – № 2(8). – С. 80-88. – ISSN 2075-1591.
 10. Алієв Е.Б. Оптимізація техніко-технологічних параметрів вакуумної системи доїльної установки / Е.Б. Алієв // Зб. наук. праць Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 12.Т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – С. 138-147.
 11. Алієв Е.Б. Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання / Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко,  А.В. Грицун // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 30-38.

Статті 2012 р.:

 1. Шевченко І.А. Технічне забезпечення виробництва якісного молока у господарствах населення / І.А. Шевченко, С.І. Павленко, Е.Б. Алієв, О.В. Бєлка // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,  2012. – № 1 (28). – С. 13-16.
 2. Алієв Е.Б. Техніко-економічне обґрунтування застосування методики про-гнозування ресурсу молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки – Вінниця, 2012. – Вип. 10, т. 2. – С. 36-39.
 3. Шевченко І.А. Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва НААН. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 1(9). – С. 3-9. – ISSN 2075-1591.
 4. Алієв Е.Б. Оцінка фактичного рівня безвідмовності вузлів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 326-330.
 5. Алієв Е.Б. Дослідження метрологічних характеристик комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення. Міжнародна науково-практична конференція. – Львів: «Львівська аграрна фундація» 2012. – С. 13-15.
 6. Шевченко І.А. Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв // Вісник аграрної науки. – 2012. – №6. – С. 57-59.
 7. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень вакуумної системи молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 2, т. 2. – С. 108-115.
 8. Павленко С. І. Дослідження умов роботи в спряженні пластина-статор ротаційного вакуумного насосу індивідуальної доїльної установки / С.І. Павленко, В.Ю. Дудін, Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2012. – Вип. 170, ч.1. – С. 169-180.
 9. Шевченко І.А. Підвищення якості технічного обслуговування молочно-доїльного обладнання / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, В.О. Дриго, Б.Т. Потеруха // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,  2012. – № 12 (39). – С. 37-40.
 10. Шевченко И.А. Повышение эффективности эксплуатации молочно-доильного оборудования / И.А. Шевченко, Э.Б. Алиев // Материалы ХVI Международного симпозиума по машинному доению сельскохозяйственных животных (Минск – Гомель, 27–29 июня 2012 г.) / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», ОАО «Гомельагрокомплект». – Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2012. – С. 62-68.

Статті 2013 р.:

 1. Тісліченко О.С. Розробка структури і принципу роботи автоматизованої системи діагностики захворювань кінцівок ВРХ / О.С. Тісліченко, Е.Б. Алієв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2013. – Вип. 132. – С. 77-83.
 2. Дудін В.Ю. Результати випробувань індивідуальної доїльної установки ДУ-10 з ротаційним пластинчатим вакуумним насосом / В.Ю. Дудін, Е.Б. Алієв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2013. – Вип. 132. – С. 453-458.
 3. Шевченко І.А. Моделювання процесу потокового змішування кормосумішей з використанням методу дискретних елементів / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, С.О. Доруда // Механізація та електрифікація сільського господарства – Глеваха, 2013. – Вип. 97. Том 1. – С. 536-544.
 4. Shevchenko I. Automated control systems for technical processes in dairy farming / I. Shevchenko, E. Aliev // Annals of Warsaw University of Sciences – SGGW. – Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), 2013. – № 61. – С. 41-49. – ISSN 1898-6730.
 5. Шевченко И.А. Стратегия разработки автоматизированной системы управления молочным скотоводством / И.А. Шевченко, Э.Б. Алиев // Вестник ВНИИМЖ. Серия: Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве  – Москва, 2013. – № 3 (11). – С. 37-43.
 6. Дудін В.Ю. Експериментальні дослідження фаз розподілу повітря ротаційного пластинчатого вакуумного насоса / В.Ю. Дудін, В.І. Плотницький, Е.Б. Алієв // Materia?y IX Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania s? nauk? i technikami - 2013». – Rolnictwo : Przemy?l. – Nauka i studia, 2013. – Volume 32. – P. 24–27. – ISBN 978-966-8736-05-6.
 7. Друда С.А. Усовершенствование конструктивно-технологической схемы смесителя-кормораздатчика потокового типа / С.А. Доруда, Э.Б. Алиев // Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой ведущим ученым БГАТУ, создателям научной школы по автотракторостроению Д.А. Чудакову, В.А. Скотникову (28-30 ноября 2013 г.) / Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. – Минск: БГАТУ, 2013. – С. 260-263.
 8. Алієв Е. Б. Діагностична система фізіологічного стану корови на основі оцінки її рухливості / Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2013. – Вип. 185, ч.1. – С. 126-132.
 9. Шевченко І.А. Результати дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни / І.А. Шевченко, В.В. Лиходід, Е.Б. Алієв,  В.В. Полюсов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2013. – Вип. 43, частина 1. – С. 144-150.
 10. Шевченко І.А. Результати моделювання процесу потокового змішування кормосумішей змішувачем-кормороздавачем / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, С.О. Доруда // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2013. – Вип. 43, частина 1. – С. 202-207.
 11. Алиев Э.Б. Технические средства диагностики доильных установок / Э.Б.  Алиев // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тема-тич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2013. – № 47. – Том 2. – С. 38-43.
 12. Алієв Е.Б. Теоретичне обґрунтування геометричних параметрів рифлів робочої поверхні плитно-валяльної машини / Е.Б.  Алієв, В.В. Івлєв, А.В. Грицун // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» / ВНАУ. – Вінниця, 2013. – № 4 (72). – С. 86-91 – ISSN 2306-8744.
 13. Алієв Е.Б. Теоретичне обґрунтування діапазону робочих конструктивно-технологічних параметрів плитно-валяльної машини / Е.Б.  Алієв, В.В. Івлєв// Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» / ВНАУ. – Вінниця, 2013. – № 3 (71). – С. 5-11 – ISSN 2306-8744.   

Статті 2014 р.:

 1. Алієв Е.Б. Біомеханічна модель функціонування зооморфного механізму кінцівок великої рогатої худоби / Е.Б. Алієв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2014. – Вип. 144. – С. 243-250.
 2. Лиходід В.В. Результати виробничих випробувань малогабаритної плитно- валяльної машини ПВМ-1 / В.В. Лиходід, Е.Б. Алієв, С.І. Павленко, В.В. Івлєв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2014. – Вип. 144. – С. 196-201.
 3. Алієв Е.Б. Результати виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ТТМ-1П для первинної обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, С.І. Павленко, В.В. Івлєв // Зб. наук, праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки – Вінниця, 2014. – № 1 (84). – С. 135-141.
 4. Алієв Е. Техніко-технологічний модуль для переробки грубої овечої вовни в  утеплювач тваринницьких приміщень / Е. Алієв, В. Лиходід, С. Павленко, В. Івлєв, В. Сухарльов // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, – 2014. – № 5 (56). – С. 13-15.
 5. Павленко С И. Обоснование конструкции малогабаритной плитно-валяльной машины для производства утеплителя животноводческих помещений / С.И. Павленко, В.В. Лиходед, Э.Б. Алиев, В.В. Ивлев // Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию БГАТУ и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), д.т.н., профессора В.П. Суслова (4-6 июня 2014 г.) / Современные проблемы освоения новой техники, технологий, оганизации технического сервиса в АПК. – Минск: БГАТУ, 2014. – С. 124-128.
 6. Алієв Е.Б. Дослідно-експериментальна ферма з органічного кролівництва / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід // Журнал "Кролиководство и звероводство". – Черкассы, 2014. – №6 (16). – С. 30-35.
 7. Алієв Е. Дослідження ефективності застосування плитно-валяльної машини ПВМ-1 у складі технологічного модуля ГМ ПОВ-8,0 під час оброблення та перероблення грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень / Е. Алієв, В. Лиходід, В. Івлєв, В. Смоляр // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2014. – № 18 (32). – С. 340-347.
 8. Линник Ю.О. Експериментальні дослідження режимних параметрів ротаційного пластинчастого вакуумного насоса НВ-1200 / Ю.О. Линник, С.І. Павленко, Е.Б. Алієв // Вісник Українського відділення міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь: Копіцентр «Документ-сервіс», 2014. – Вип. 2. – С. 136-141.
 9. Пацула О.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів молотильного аппарата комбайна / О.М. Пацула, Ю.О. Дурін, Е.Б. Алієв, В. Т. Гриценко, С.С. Міхно // Современные научные тенденции, достижения в генетике, селекции, технологии выращивания и переработке масличных культур. Сборник тезисов международной научной конференции (24-25 сентября 2014 г.) / Под ред. И.А. Шевченко. – Запорожье: Кругозор, 2014. – С. 95-97.
 10. Сухарльов В.О. Обґрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень / В.О. Сухарльов, В. Лиходід, Е.Б. Алієв, В.В. Полюсов, В.В. Івлєв // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Вип. 27. – С. 174-181.
 11. Алієв Е. Б. Тенденції розвитку вівчарства та козівництва в Запорізькій області / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід// Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова Каховка: «ПИЕЛ», 2014. – Вип. 7. – С. 19-25.
 12. Харитонов В.И. Обоснование конструктивных параметров аэратора компостных смесей / В.И. Харитонов, A.C. Ковязин, Э.Б. Алиев // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: вЗ т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2014. – Т.2. – С. 16-21.
 13. Луц С.М. Обоснование конструктивно-технологической схемы универсальной машины для внесения соломенной подстилки на основе численного моделирования / С.М. Луц, Э.Б. Алиев // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: в 3 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2014. – Т.З. – С. 137-141.
 14. Доруда С.А. Автоматизированная система кормления животных на основе смесителя-кормораздатчика потокового типа / С.А. Доруда, Э.Б. Алиев // Научно- технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.- техн. конф.: в 3 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». –  Минск, 2014. – Т.З. – С.171-175.
 15. Линник Ю.А. Математическая модель движения молочно-воздушной смеси по молокопроводной линии доильной установки / Ю.А. Линник, Э.Б. Алиев, С И. Павленко // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: в 3 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2014. – Т.З. – С. 181-185.
 16. Алиев Э.Б. Утеплитель животноводческих помещений из невостребованной овечьей шерсти / Э.Б. Алиев, В.В. Лиходед // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: в 3 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2014. – Т.З. – С. 185- 188.
 17. Линник Ю.О. Результати чисельного моделювання робочого процесу ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки / Ю.О. Линник, С.І. Павленко, Е.Б. Алієв, A.B. Грицун // Зб. наук, праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки – Вінниця, 2014. – № 2 (85). – С. 74-80.
 18. Алієв Е.Б. Результати дослідження процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко, В.В. Івлєв // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2014. – Вип. 44. – С. 25-31.
 19. Павленко С И. Результаты численного моделирования процесса перемещения молочно-воздушной смеси в доильном аппарате / С И. Павленко, Э.Б. Алиев, Ю.А. Линник // Вестник ВНИИМЖ. Серия: Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве – М., 2014. – №4(16). – С. 77-81.
 20. Пришляк В.М. Теоретичні дослідження пневмовтрат трьохтрубного концентричного теплоутилізатора / В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.С. Ковязін, Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК – K., 2014. – Вип. 196, ч.3. – С. 192-199.
 21. Шевченко I.A. Експериментальні дослідження ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних ґрунтів / I.A. Шевченко, Ю.М. Лабатюк, Е.Б. Алієв // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2014. – Випуск 20. – С. 224-229. – ISSN 2078-7316.
 22. Лабатюк Ю.  Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача / Ю. Лабатюк, Е. Алієв // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів : Львів. нац. аграр. університет, 2014. – № 18. – С. 46-52.
 23. Пришляк В.М.  Обґрунтування геометричних параметрів розташування отворів у повітропроводі трьохтрубного концентричного теплоутилізатора / В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.С. Ковязін, Е.Б. Алієв // Всеукраїнський національно-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика». – Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2014. – № 4(46). – С. 83-87.
 24. Алієв Е.Б. Статистична оцінка показників роботи дозатора безперервної дії / Е.Б. Алієв, Р.О. Бакарджиєв // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2014. - Випуск 21. - C.131-136.- ISSN 2078-7316.
 25. Пацула О.М. Експериментальні дослідження молотильного апарату комбайна / О.М. Пацула, Ю.О. Дурін, Е.Б. Алієв, В.Т. Гриценко, Є.С. Міхно // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2014. - Випуск 21. - C.147-152.- ISSN 2078-7316.

Статті 2015 р.:

 1. Гаврильченко О.С. Моделювання роботи ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки / О.С. Гаврильченко, Ю.О. Линник, Р.С. Черніков, Е.Б. Алієв // Materia?y XI Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania ?wiatowej nauki – 2015». Techniczne nauki – Przemy?l. Nauka i studia, 2015. – Volume 19.  – С. 33-36.
 2. Линник Ю.О. Експериментальні дослідження процесу переміщення молочно-повітряної суміші в доїльній установці з верхнім молокопроводом/ Ю.О. Линник, В.Ю. Дудін, Е.Б. Алієв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2015. – Вип. 157. – С. 146-152.
 3. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2015. – Вип. 157. – С. 222-226.
 4. Січкарь А.В. Стан і перспективи розвитку вівчарства та козівництва в Запорізькій області / А.В. Січкарь, Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід // Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва (Збірник наукових праць, присвячений 150-тій річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 85-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ).  – Полтава, 2015. – С. 71-74.
 5. Доруда С.О. До оцінки якості роботи змішувача-кормороздавача потокового типу / С.О. Доруда, Е.Б. Алієв // Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва (Збірник наукових праць, присвячений 150-тій річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 85-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ).  – Полтава, 2015. – С. 75-77.
 6. Алієв Е.Б.  Динаміка деформації розтягування руна грубої овечої вовни / Е.Б. Алієв // Вісник Степу. Науковий збірник. «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України».  – Вип. 12. – Кіровоград, КОД, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-617-653-010-7.
 7. Алієв Е.Б. Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 63-69.
 8. Яропуд В.М. Методика інженерного розрахунку параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень / В.М. Яропуд, Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 214-221.
 9. Алієв Е.Б. Обґрунтування раціонального складу сендвіч-панелі із будівельної повсті для тваринницьких приміщень / Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 226-233.
 10. Алієв Е.Б. Математична модель процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт на малогабаритній плитно-валяльній машині / Е.Б. Алієв, С.І. Павленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 233-239.
 11. Алиев Э.Б. Система управления молочным животноводством / Э.Б. Алиев // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции (2-3 июня 2015 г.) / Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции. – Минск: БГАТУ, 2015. – С. 596-600.
 12. Алієв Е.Б. Дослідження динаміки деформації руна грубої овечої вовни при розтягуванні / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко, В.В. Полюсов // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2015. – Вип. 28. – С. 123-126. – ISSN 2409-9392.
 13. Алієв Е.Б. Дослідження динаміки деформації зволоженої грубої овечої вовни при ущільненні / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко, В.В. Івлєв // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2015. – Вип. 28. – С. 132-138. – ISSN 2409-9392.
 14. Харитонов В.І. Методика інженерного розрахунку параметрів змішувача-аератора гноє-компостних сумішей / В.І. Харитонов, Е.Б. Алієв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – Вип. 3. – С. 132-137.
 15. Алієв Е.Б. Результати досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет/ Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 146-147.
 16. Бойко В.Б. Дослідження процесу зарядження насінини в насіннєпровід гідропневматичного висівного апарата / В.Б. Бойко, Е.Б. Алієв // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 148-149.
 17. Гаврильченко О.С. Математична модель процесу зневоднення відходів рослинництва двогвинтовим пресом / О.С. Гаврильченко, Е.Б. Алієв, А.Ю. Корнєв // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 152-153.
 18. Лабатюк Ю.М. Математичне моделювання процесу взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом / Ю.М. Лабатюк, Е. Б. Алієв // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 133-140.
 19. Павленко C.І. Методика експериментальних досліджень процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті / С.І. Павленко, Е.Б. Алієв, Ю.О. Линник // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 167-172.
 20. Алієв Е.Б. Чисельне моделювання процесу деформації шару грубої овечої вовни при ударно-механічному ущільненні  / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.В. Івлєв // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 188-194.
 21. Алієв Е.Б. Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних досліджень процесу функціонування теплоутилізатора для тваринницьких приміщень / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 45, ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 120-124
 22. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет / Е.Б. Алієв // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2015. – №3 (92) – С. 79-83.
 23. Алієв Е.Б. Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя / Е.Б. Алієв, Ю.М. Лабатюк // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2015. – №3 (92) – С. 5-9.
 24. Алієв Е.Б. Етапи налагодження якісного технічного сервісу молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Інженерія природокористування – 2015 –  №2(4) –  с. 46-50.
 25. Бойко В.Б. Теоретичні дослідження руху рідини в ємності гідропневматичного висівного апарата / В.Б. Бойко, Е.Б. Алієв // Інженерія природокористування – 2015 –  №2(4) –  с. 78-84.
 26. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2015. – Випуск 22. – С. 150-158. – ISSN 2078-7316.

Статті 2016 р.:

 1. Алієв Е.Б. Техніко-технологічне забезпечення процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур  / Е.Б. Алієв // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 25–26 травня 2016 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД, 2016». – С. 4-5.
 2. Харитонов В. І. Зміна фракційного складу гноє-компостних буртів у результаті їх перелопачування змішувачем-аератором  / В. І. Харитонов, Е. Б. Алієв // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» (17-18 лютого 2016 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 105-109.
 3. Алиев, Э.Б. Обоснование геометрических параметров расположения рабочих органов ярусного глубокорыхлителя / Э.Б. Алиев, Ю.М. Лабатюк // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: в 2 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Т. 1. – С. 133–137.
 4. Алиев Е.Б. Математична модель функціонування чизельного знаряддя з пошаровим обробітком ґрунту / Е.Б. Алієв, Ю.М. Лабатюк, О.М. Пацула // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/1 (29). – С. 64-67.
 5. Алиев Е.Б. Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації / Е.Б. Алієв, О. С. Гаврильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/3 (31). – С. 63-65.
 6. Алиев Е.Б. Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації / Е.Б. Алієв, В. І. Харитонов, В. Л. Кутіщев // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 64-66.
 7. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення паливних брикетів з лушпинної фракції макух насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, О.С. Гаврильченко // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2016. – Вип. 170. – С. 3-7.
 8. Алієв Е.Б.  Визначення конструктивних параметрів формуючих кулачків установки для виготовлення пелет / Е.Б. Алієв, Лабатюк Ю.М., Пацула О.М. // Вісник Степу. Науковий збірник. «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України».  – Вип. 13. – Кіровоград, КОД, 2016. – С. 125-128. – ISBN 978-617-653-010-7.
 9. Алієв Е. Б. Результати експериментальних досліджень щіткового роторного просіювача / Е.Б. Алієв, О. О. Колбасін, І. А. Ручий // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 132-133.
 10. Алієв Е. Б. Очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур / Е.Б. Алієв, В. Л. Кутіщев // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 134-135.
 11. Алієв Е. Б. Техніко-економічна оцінка ефективності технології комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О. М. Пацула // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 136-137.
 12. Ткач А.В.  Класифікація існуючих конструкцій валкових пристроїв для віджимання вологонасиченої вовни / А.В. Ткач, О.О. Колбасін, Е.Б. Алієв // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 42.
 13. Швед Я.В.  Взаємозв'язок техніко-технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання / Я.В. Швед, О.О. Колбасін, Е.Б. Алієв // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин». – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 45.
 14. Ковязин О.С. Обґрунтування форми поперечного перетину ґрунтового теплообмінника / О.С. Ковязин, Г.А. Голуб, Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 254. – С. 105–111.
 15. Алиев, Э.Б. Результаты исследований физико-механических свойств грубой овечьей шерсти / Э.Б. Алиев, А.С. Гаврильченко // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 8-9 июня 2016 г. – Минск : БГАТУ, 2016. – С. 364-366.

Статті 2017 р.:

 1. Алієв Е.Б. Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному потоці  / Е.Б. Алієв, Яропуд В. М. // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2017. – №2 (97) – С. 19-23.
 2. Алієв Е.Б. Дослідження аеродинамічних властивостей насіння олійних культур / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв // Вісник аграрної науки. – 2017. – №3 (769). – С. 63-65.
 3. Алієв Е.Б. Результати чисельного моделювання механіко-технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією повітряного потоку  / Е.Б. Алієв // Вісник Житомирського  національного агроекологічного університету / Житомир, 2017. – №1 (58), т.1 – С. 173-180.
 4. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень технологічного процесу формування пелет з білкового порошку / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 квітня 2017 року, м. Ніжин) / За наук. ред. В. С. Лукача [та ін.]. / Ніжин, 2017. – С. 12-21.
 5. Шевченко І.А. Результати експериментальних досліджень роторного розкидача солом’яної підстилки / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, С.М. Луц // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,  2017. – № 4 (91). – С. 16-19.
 6. Алієв Е.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми роторного розкидача солом’яної підстилки / Е.Б. Алієв, О.С. Гаврильченко, С.М. Луц // Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.  – Харків, 2017. – Вип. 181. – С. 3-9.
 7. Алієв Е.Б. Чисельне моделювання механіко-технологічних процесів агропромислового виробництва / Е.Б. Алієв, Ю.М. Лабатюк // Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.  – Харків, 2017. – Вип. 180. – С. 67-71.
 8. Козаченко О.В. Моделювання енергоощадної форми леза ґрунтообробного робочого органу / О.В. Козаченко, О.М. Шкрегаль, В.С. Каденко, Е.Б. Алієв // Материалы XIII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 5 -8 июня 2017 г.  – Технический университет. –  Варна (Болгария), 2017. – Вип. 2. – С. 131-138.
 9. Алієв Е.Б. Результати чисельного моделювання процесу роботи блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора  / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2017. – №4 (99) – С. 18-23.
 10. Шевченко І.А. Підвищення ефективності малогабаритної тріпальної машини у складі ліній первинної обробки вовни  / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, В.В. Полюсов // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2017. – №4 (99) – С. 5-11.
 11. Elchin Aliev. Research of physical and mechanical properties of oilseed crops  / Elchin Aliev, Viktor Pryshliak, Vitaly Yaropud // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – Lublin – Rzesz?w, 2017. – Vol. 19. No 3. – С. 103-108.
 12. Алієв Е.Б. Теоретичні дослідженн руху насіння по лопаті барабана вібродозатора / Е.Б. Алієв, О.С. Гаврильченко,  А. В. Драчов // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні напрями селекції, технології вирощування та переробки олійних культур» (16 листопада 2017 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2017. – С. 168-169.
 13. Алієв Е.Б. Методика чисельного моделювання процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючого решета / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні напрями селекції, технології вирощування та переробки олійних культур» (16 листопада 2017 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2017. – С. 170-171.
 14. Алієв Е. Математична модель процесу роботи блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора / Е. Алієв, О. Пацула, Ю. Стрельченко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 30 листоп. 2017 р. Частина 1. – Тернопіль: Крок, 2017. – С. 219-220.
 15. Aliev E.B. Modeling of the mechanical and technological processes for the separation of oilseeds / E.B. Aliev // Internationals research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences»: Conference Proceedings, December 27-28, 2017– Radom, Republic of Poland, 2017. – Vol. 19. No 3. – P. 107-110.
 16. Алієв Е.Б.  Модель системи фотоелектронного сепаратора насіннєвого матеріалу / Е.Б. Алієв // Вісник Степу. Науковий збірник. «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України».  – Вип. 14. – Кіровоград, КОД, 2017. – С. 135-138. – ISBN 978-617-653-033-6.
 17. Алієв Е.Б. Фізико-математичний апарат пружно-демпферної взаємодії насінин під дією вібруючого решета / Е.Б. Алієв // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 31-39.
 18. Шевченко І.А. Фізико-математична модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни / І.А. Шевченко, В.В. Полюсов, Е.Б. Алієв // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 265-272.
 19. Алієв Е.Б. Фізико-математична модель руху насіння по лопаті барабана вібродозатора / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд, О.С. Гаврильченко,  А.В. Драчов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка,  сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки, – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – С. 97-104. – ISSN 2410-1125.
 20. Алієв Е.Б. Результати чисельного моделювання процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючого решета / Е.Б. Алієв // Механізація та електрифікація сільського господарства: [загальнодержавний збірник] – Глеваха, 2017. – Вип. 6 (105). – С. 97-103.

Статті 2018 р.:

 1. Алієв Е.Б. Фізико-математична модель процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючої поверхні / Е.Б.  Алієв // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» / ВНАУ. – Вінниця, 2018. – № 1 (88). – С. 54-59 – ISSN 2306-8744.
 2. Aliev E.B. Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry / E.B. Aliev, V.M. Bandura, V.M. Pryshliak, V.M. Yaropud, O.O. Trukhanska // INMATEH – CUPRINS – Vol. 54, Nr. 1 –  2018. – P. 95-104 – ISSN 2068 – 4215.
 3. Shevchenko I.A Research on the photoelectronic separator seed supply block for oil crops / I.A. Shevchenko, E.B. Aliev // INMATEH – CUPRINS – Vol. 54, Nr. 1 –  2018. – P. 129-138 – ISSN 2068 – 4215.
 4. Шевченко И.А. Результаты производственных испытаний опытно-экспериментального образца машины для приготовления навозо-компостных смесей / И.А. Шевченко, В.И. Харитонов, Э.Б. Алиев // Научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса «Агропанорама». / БГАТУ. – Минск, 2018. – № 2 (126). – С. 17-21 – ISSN 2078-7138.
 5. Шевченко І.А. Дослідження фотоелектронного процесу визначення забарвлення насіння олійних культур / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв // Техніка і технології АПК. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, – 2018. – № 4 (103). – С. 40-43.
 6. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень блока виходу насіння фотоелектронного сепаратора / Е.Б. Алієв // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов.ред.) та ін. – Дослідницьке, 2018. – Вип. 22 (36). – С. 61-65.
 7. Алиев Э.Б. Результаты численного моделирования процесса внесения соломенной подстилки роторным разбрасывателем / Э.Б. Алиев, А.С. Гаврильченко, С.М.Луц // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів – Харків, 2018. – № 13. – С. 71-74.
 8. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень блока подачі фотоелектронного сепаратора насіння олійних культур / Е.Б. Алієв // Проблеми надійності машин: Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2018. – Вип. 192. – С. 185-193.
 9. Гаврильченко О.С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів колектора адаптивного доїння / О.С. Гаврильченко, О.В. Мицик, Е.Б. Алієв // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: Зб. наукових-праць (17-18 травня 2018 року, м. Ніжин) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2018 – С. 199-208.
 10. Гаврильченко О.С. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів / О.С. Гаврильченко, С.Ю. Дерун, Е.Б. Алієв, С.О. Доруда // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: Зб. наукових-праць (17-18 травня 2018 року, м. Ніжин) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2018 – С. 209-220.
 11. Алієв Е.Б. Фізико-математичний апарат гранульованого газу шару насіннєвого матеріалу / Е.Б. Алієв // Технології АПК XXI століття: проблеми і перспективи розвитку: Зб. наукових-праць (17-18 травня 2018 року, м. Ніжин) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2018 – С. 285-294.
 12. Aliiev E. B. Results of the experimental study of separation process seeds in aerodromic separator / E.B. Aliiev // Інноваційні технології та сучасні селекційні досягнення у виробництві олійної сировини. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції (26 жовтня 2018 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2018. – С. 70-71.
 13. Алієв Е.. Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом / Е. Алієв, В. Яропуд // “Вібрації в техніці та технологіях”, XVІІ Міжнародна науково--технічна конференція 11-12 жовтня 2018 р.: тези доповідей. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 28-29.
 14. Алієв Е.Б. Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд, О.С. Гаврильченко, В.Г. Кунда // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2018. – 3 (90) – С. 5-10.
 15. Aliev E.B. Research on sunflower seeds separation by airflow / Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V. V. // INMATEH – Agricultural Engineering – Vol. 56, No. 3 –  2018. – P. 119-128. – ISSN 2068 – 4215.
 16. Алиев Э.Б. Моделирование движения сыпучего материала под действием воздушного потока / Э.Б. Алиев // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции (Минск, 21–23 ноября 2018 года) / редкол.: В. П. Чеботарев [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2018. – С. 126-129.
 17. Алієв Е.Б. Експериментальні дослідження процесу розділення насіння соняшнику під дією повітряного потоку / Е.Б. Алієв // Machinery & Energetics. Kyiv. Ukraine. 2018, Vol. 9, No. 3, P. 113-116.
 18. Shevchenko I. Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds / I. Shevchenko, E. Aliiev // Food Science and Technology. Volume 12 Issue 4/ 2018, P. 135-142.
 19. Алієв Е.Б. Спосіб оцінки стану опорно-рухового апарату великої рогатої худоби / Е. Б. Алієв, О. С. Гаврильченко // Наукові горизонти, Житомирський національний агроекологічний університет, 2018. № 12 (73), С. 3-7.
 20. Гаврильченко О. С. Аналіз методів оцінювання якості технологічного процесу змішування / О. С. Гаврильченко, Е. Б. Алієв, В. П. Дубницький // Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України: Зб. наукових-праць (30 листопада 2018, м. Ніжин) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2018. – С. 42-50.
 21. Алієв Е.Б. Раціональна прецизійна технологічна лінія процесів сепарації насіннєвого матеріалу соняшника / Е.Б. Алієв, В.П. Чеботарьов // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2018. – Випуск 25. – С. 154-159. – ISSN 2078-7316.
 22. Алієв, Е. Б., Яропуд, В. М., Гаврильченко, О. С., Іванченко О. В.,  Пацула, О. М. (2018). Установка для виготовлення паливних брикетів.  Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. №4 (103). С. 69-74.
 23. Алієв, Е. Б. (2018). Критерії оцінки якості процесу сепарації насіннєвої суміші.  Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 48.  Кропивницький: ЦНТУ. С. 170-176. DOI: https://doi.org/10.32515/2414-3820.2018.48.170-176.

Статті 2019 р.:

 1. Алієв Е.Б. Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд// Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2019. – 1 (92) – С. 40-47.
 2. Алієв Е.Б. Обґрунтування автоматизованої системи керування потоком повітря в аеродинамічному сепараторі насіннєвого матеріалу / Е.Б. Алієв, О.С. Гаврильченко // Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2019. – Вип. 201. – С. 132-140.
 3. Алієв, Е. Б. (2019). Вимоги до приймання і заготівлі насіння соняшнику.  Журнал «Пропозиція». № 07. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 176-179.
 4. Алієв, Е. Б. (2019). Особливості зберігання насіння соняшнику. Спецвипуск журналу «Пропозиція». № 03. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 44-46.
 5. Алієв, Е. Б. (2019). Переробка олійної сировини — сучасні технології та перспективи.  Журнал «Пропозиція». № 03. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 204-209.
 6. Алієв, Е. Б. (2019). Установки для очищення насіння олійних культур.  Журнал «Пропозиція». № 06. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 188-191.
 7. Алієв, Е. Б. (2019). Технологія і технічні засоби комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива.  Журнал «Пропозиція». № 05. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 187-193.
 8. Алієв, Е. Б. (2019). Особливості збирання ріпаку.  Спецвипуск журналу «Пропозиція». № 07. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 44-46.
 9. Журавель, В. Алієв, Е., Буділка Г. (2019). Особливості збирання гірчиці.  Журнал «The Ukrainian Farmer». № 7 (115). ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 86-87.
 10. Elchyn Aliiev. (2019). The results of studies of the separation of sunflower seed material by volume. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 30 травн. 2019 р. Тернопіль : Крок. С. 96-98.
 11. Aliiev E. B. Results of the experimental study of separation process seeds in photoelectronic separator. Олійні культури: інновації та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції (14 травня 2019 р.). Запоріжжя. ІОК НААН, 2019. С. 89-90.
 12. Шевченко, І., Алієв, Е., Каминский Ян Р. (2019). Результати експериментальних досліджень процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника за об’ємною вагою. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов.ред.) та ін. Дослідницьке. Вип. 24 (38). С. 252-259.  http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2019-1-24(38)-26
 13. Алієв, Е. Б. (2019). Економічна оцінка прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи / зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин. С. 224-227.
 14. Алієв, Е. Б. (2019). Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів фотоелектронного сепаратора насіння соняшника.  Науковий журнал «Наукові горизонти», № 5 (78). С. 23-30. ISSN: 2663-2144.
 15. Алієв, Е. Б. (2019). Результати досліджень процесу автоматичного фенотипування насіння соняшник. Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора Івана Вікторовича Яшовського (Матеріали міжнародної наукової конференції 14-15 серпня 2019 року, Чабани) / за ред. д-ра с.-г. наук В.Ф. Камінського. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ». С. 90-92.
 16. Алієв, Е. Б. (2019). Пристосування до жатки комбайна для збирання насіння соняшнику.  Журнал «Пропозиція». № 08. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 164-167.
 17. Алієв, Е. Б. (2019). Економічна оцінка впровадження прецизійної технологічної лінії сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику.  Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник / ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха. Вип. № 9 (108). C. 81-87.
 18. Алієв, Е. Б. (2019). Способи зберігання посівного матеріалу соняшнику.  Журнал «Пропозиція». № 09. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 180-183.
 19. Алієв, Е. Б. (2019). Фотоелектронні сепаратори насіння. Ефективність використання. Журнал «Пропозиція». № 10. ТОВ «Юнівест Медіа». Фастів. С. 166-170.